CATALOGAREA ÎNAINTEA PUBLICĂRII – CIP

 

Ce este Programul CIP?

La nivel internaţional Catalogarea înaintea publicării (CIP) este un program gratuit de cooperare între edituri şi structura infodocumentară desemnată la nivel naţional.
Programul CIP, iniţiat de Biblioteca Congresului din Washington - Statele Unite ale Americii, se desfăşoară în numeroase ţări printre care Marea Britanie, Germania, Rusia, Canada, Brazilia.

La nivel naţional, Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România şi Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariţii editoriale.
În România, Programul CIP se derulează din anul 1996 şi a devenit obligatoriu odată cu intrarea în vigoare a Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise.
Descrierea bibliografică a cărţilor în curs de apariţie se realizează în conformitate cu normele internaţionale ISBD(M) - International Standard Bibliographic Description for Monographs şi cu formatele internaţionale de schimb de date bibliografice.

 

Scopul Programului CIP

Scopul Programului CIP este de a promova producţia editorială românească şi de a oferi beneficiarilor informaţiile necesare pentru selectarea, achiziţionarea şi prelucrarea noilor apariţii editoriale. Beneficiarii Programului CIP sunt editorii, librăriile, bibliotecile, difuzorii de carte, brokerii de informaţii care astfel dispun din timp de informaţiile privind apariţiile editoriale de pe piaţa de carte românească.

 

Formularul CIP

Semnalarea cărţilor în curs de apariţie se face pe baza Formularului CIP pus la dispoziţia editorilor gratuit, de către Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional CIP.
Formularul CIP se găseşte la sediul Bibliotecii Naţionale a României - Centrul Naţional CIP şi pe pagina web a Bibliotecii Naţionale a României (www.bibnat.ro/cip.php).
Formularul CIP se completează de către editor, pentru fiecare titlu de carte aflată în faza de prepublicare.
Editorul este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în formularul CIP.
Sursa principală pentru obţinerea informaţiilor necesare completării formularului CIP este pagina de titlu.
Datele bibliografice necesare identificării publicaţiilor sunt : autor, titlu, editură, locul publicării, anul publicării, ISBN, genul literar sau subiectul pe scurt etc.
Formularele CIP completate pot fi transmise prin fax, e-mail sau pot fi depuse direct la sediul Bibliotecii Naţionale a României - Centrul Naţional CIP.
Transmiterea formularelor incomplete, incorecte sau ilizibile duce la imposibilitatea prelucrării informaţiilor şi a redactării Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

 

Descrierea CIP

În cadrul Centrului Naţional CIP datele furnizate exclusiv de editori sunt prelucrate, rezultând descrierea bibliografică standardizată pentru fiecare carte în curs de apariţie.
Descrierea CIP, realizată de către Centrul Naţional CIP, va fi transmisă editurii în 5 zile lucrătoare de la recepţionarea formularului lizibil, corect şi complet. Descrierile CIP nu se transmit autorilor sau intermediarilor.

Descrierea CIP se tipăreşte pe verso paginii de titlu, respectându-se întocmai forma în care a fost redactată (punctuaţia, ordinea elementelor bibliografice şi alineatele).
Tipărirea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României pe cărţi este o obligaţie ce revine editorului, conform art. 23, alin. (2) din Legea nr. 186/19 mai 2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea şi susţinerea culturii scrise.
Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 28, alin. (2) din aceeaşi lege.
Biblioteca Naţională a României deţine dreptul de autor asupra conţinutului descrierilor CIP şi a Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie - CIP.
Orice intervenţie în textul Descrierii CIP sau realizarea Descrierii CIP în afara Bibliotecii Naţionale a României, constituie contravenţie la Legea Dreptului de Autor.
Acest fapt va fi adus la cunoştinţa editorului în scris, printr-o scrisoare de atenţionare. Dacă situaţia se repetă va fi sesizat Oficiul Român al Dreptului de Autor.
Înştiinţarea conţinând Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României cuprinde numărul de înregistrare, numele şi semnătura persoanei care a redactat Descrierea CIP şi ştampila Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP. Aceste informaţii nu vor fi tipărite pe carte, dar ele pot confirma autenticitatea Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

 

Documente pentru care se realizează Descriere CIP:


- monografii (lucrări alcătuind un tot, în unul sau mai multe volume, fie că apar toate odată, fie că publicarea lor se etalează pe o durată limitată, după un plan stabilit dinainte);
- beletristică;
- cărţi de artă, cataloage de expoziţii cu text;
- manuale şcolare;
- lucrări de specialitate (medicină, drept, tehnică etc.);
- cărţi pentru copii (sunt excluse cărţile de colorat fără text).
Se realizează descriere CIP pentru lucrările manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.), care se desfăşoară ocazional, lucrări sub titluri diferite, apariţii în ţări diferite, pentru ediţia I a manifestării şi atunci când există incertitudine asupra continuităţii.
Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.

 

Documente pentru care nu se realizează Descriere CIP:

- cărţi care nu apar prin intermediul unei edituri înregistrate;
- documente editate în afara graniţelor României;
- publicaţii seriale (apar, sub acelaşi titlu, cu o anumită periodicitate);
- documente electronice;
- extrase din publicaţii periodice;
- documente cuprinzând informaţii de natură efemeră, cum ar fi: cataloage comerciale, cărţi de telefon, orare;
- partituri muzicale fără text;
- cărţi de colorat fără text.
Nu se realizează Descriere CIP pentru lucrările manifestărilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde etc.) care se desfăşoară cu periodicitate, sub acelaşi titlu, pentru ediţia I a manifestării şi în cazul în care publicarea ulterioară este certă.
Notă: Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza copiei după pagina de titlu, în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător ISBN/ISSN şi a necesităţii realizării Descrierii CIP.

 

Bibliografia Cărţilor în Curs de Apariţie - CIP

Rezultatele acestui program se concretizează în publicaţia Bibliografia Cărţilor în Curs de Apariţie - CIP. Această bibliografie apare la începutul fiecărei luni şi cuprinde descrierile cărţilor semnalate Centrului Naţional CIP în cursul lunii de referinţă.
Bibliografia CIP are apariţie lunară, sub formă tipărită.
Materialul bibliografic este ordonat pe domenii.
Bibliografia CIP dispune de mai multe indexuri: de autori, de titluri, de edituri participante la Programul CIP în luna respectivă, având precizate numerele de telefon şi adresele de e-mail ale acestora.

 

Beneficiari ai Bibliografiei CIP sunt:

bibliotecile - au la dispoziţie descrierea bibliografică ISBD(M) în momentul apariţiei cărţii;
Atât pentru bibliotecile din ţară cât şi pentru partenerii din străinătate ai Bibliotecii Naţionale a României, Bibliografia Cărţilor în Curs de Apariţie - CIP reprezintă un instrument de lucru dinamic în activitatea de achiziţii;

editorii - beneficiază de un serviciu gratuit, rapid, realizat la standarde internaţionale, de promovare în ţară şi în străinătate a cărţilor pe care le editează;
- au la dispoziţie un material de referinţă deosebit de util pentru alcătuirea planului editorial;
difuzorii de carte - pot afla din timp apariţiile editoriale, având informaţii necesare pentru a contacta editurile în vederea achiziţionării noilor titluri;

cititorii - dispun de o sursă de informare simplă şi rapidă;

brokerii de informaţii - identifică titlurile ce urmează să apară, de care sunt interesaţi clienţii lor (persoane fizice sau juridice).