ISSN – INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER

ISSN este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale, definit prin ISO 3297.
Centrul Internaţional ISSN, cu sediul la Paris, este instituţia oficială desemnată să administreze, la nivel internaţional, problemele legate de aplicarea codului ISSN, să elaboreze strategii şi politici de dezvoltare în domeniul numerotării standardizate. Este nucleul unei reţele de Centre Naţionale ISSN. Acestea sunt create, în general, pe lângă bibliotecile naţionale sau pe lângă principala instituţie de documentare din ţara respectivă şi sunt abilitate să exercite controlul bibliografic asupra publicaţiilor seriale naţionale.
În cadrul Bibliotecii Naţionale a României funcţionează din anul 1990 Centrul Naţional ISSN.

 

Ce este codul ISSN?

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii în serie.
Este un cod numeric standardizat, format din două grupe de câte 4 cifre, separate prin cratimă, precedate de acronimul ISSN. Cel de-al optulea caracter este cifra de control a codului. Poate fi o cifra sau X.
Codul ISSN nu are semnificaţie decât prin el însuşi şi nu conţine informaţii referitoare la originea sau conţinutul publicaţiei.
Codul ISSN nu are valoare juridică şi nu asigură exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost acordat.

 

Centrul Naţional ISSN

A fost înfiinţat în anul 1990, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, în urma acordului încheiat între Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Centrul Internaţional ISSN.
Centrul Naţional ISSN este parte integrantă a reţelei internaţionale ISSN.
Atribuţiile Centrului Naţional ISSN sunt:
- identificarea şi controlul bibliografic al publicaţiilor seriale româneşti, indiferent de limba textului, alfabet sau suport;
- acordarea codului ISSN, realizarea descrierii bibliografice şi stabilirea „titlului cheie” pentru publicaţiile seriale din România;
- crearea şi gestionarea bazei de date naţionale;
- stabilirea direcţiilor de promovare şi dezvoltare a sistemului ISSN în România.
Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISSN sunt servicii specializate.

 

Care sunt avantajele folosirii codului ISSN?

Codul ISSN este folosit pentru identificarea şi gestionarea în sistem informatizat a publicaţiilor seriale. Este o cheie de acces în baza de date şi un mijloc de control rapid.
- Pentru editori, el permite o identificare rapidă a comenzii, poate facilita relaţiile cu difuzorii de publicaţii seriale.
- Pentru biblioteci şi centre de documentare, codul ISSN poate facilita operaţiile de identificare, achiziţii, împrumut, schimb internaţional.
- Pentru cercetători, bibliografi şi cadre didactice, citarea titlurilor publicaţiilor seriale după codul ISSN se poate face cu mai multă precizie, mai ales în caz de omonimie a titlurilor publicaţiilor.
- Codul ISSN poate asigura baza de calcul pentru codul de bare.
- Codul ISSN împreuna cu URL-ul formează un identificator unic pentru publicaţiile electronice.
La nivel naţional, publicaţiile seriale înregistrate la Centrul Naţional ISSN şi trimise la D.L. (conform Legii 111/1995) sunt introduse în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, în bibliografia naţională de publicaţii seriale, începând cu primul număr de apariţie.
La nivel internaţional, fiecare cod ISSN împreună cu titlul publicaţiei şi descrierea bibliografică aferenta este înregistrat într-o baza de date specializata „Registrul ISSN”. Ea este realizată de Centrul Internaţional ISSN, în principal prin reunirea tuturor bazelor de date naţionale. „Registrul ISSN” reprezintă referinţa cea mai completă, la nivel mondial, în materie de identificare a publicaţiilor seriale. El poate fi accesat online la adresa www.issn.org.

 

Care sunt publicaţiile care pot primi cod ISSN?

Codul ISSN este destinat publicaţiilor seriale şi seriilor (colecţiilor) de monografii. Publicaţiile seriale sunt documente ce apar în părţi succesive, pe orice tip de suport, având de obicei o ordine numerică sau cronologică şi care nu au un sfârşit prestabilit.
Această definiţie exclude lucrările ce urmează a fi publicate într-un număr finit de părţi.
Publicaţiile seriale pentru care se acorda cod ISSN sunt de tipul: ziare, reviste, anuare, anale, buletine şi lucrări ştiinţifice, dări de seamă şi rapoarte.
Nu primesc cod ISSN următoarele tipuri de publicaţii: cărţile, albumele, calendarele, cataloagele (ghiduri, liste, preţuri, oferte) şi de produse/servicii, publicaţiile de mare şi mică publicitate, integramele şi cuvintele încrucişate, programele TV.
Din categoria publicaţiilor seriale pe suport electronic, nu primesc cod ISSN paginile web personale sau de firmă, web-siturile comerciale, site-urile care conţin numai legături spre alte adrese, canalele de ştiri şi media, weblog-urile.
Pentru codurile ISSN solicitate în faza de prepublicare (înainte de apariţia primului număr) tematica publicaţiei se va considera cea declarată de solicitant pe proprie răspundere.

 

Reguli de utilizare a codului ISSN


Codul ISSN şi titlul publicaţiei seriale, înregistrat în mod unic sub forma „titlului cheie”, formează o entitate unică la nivel internaţional.
De-a lungul apariţiei sale, publicaţia îşi poate schimba editorul, localitatea sau ţara în care apare, periodicitatea, poate fi citată în diverse feluri. Codul ISSN va rămâne neschimbat şi va identifica fără echivoc publicaţia respectivă.
Codul ISSN este valabil numai pentru titlul căruia i-a fost acordat. Orice modificare asupra titlului va atrage după sine acordarea unui nou cod ISSN.
Codul ISSN nu este transmisibil.
Se acorda coduri ISSN diferite pentru suplimente, ediţii în alte limbi, serii şi subserii ale unei publicaţii periodice.
Aceeaşi publicaţie în serie care apare pe suporturi diferite: tipărit, electronic, CD—ROM etc. va avea coduri ISSN diferite pentru fiecare ediţie în parte, chiar dacă are acelaşi titlu.
Modificările privind numele editorului, periodicitatea, locul de apariţie nu impun acordarea unui alt cod ISSN, dar semnalarea lor la Centrul Naţional ISSN este obligatorie.

 

Tipărirea codului ISSN

Codul ISSN este comunicat solicitantului în scris. El va fi tipărit la fiecare apariţie, pe fiecare exemplar, sub forma ISSN XXXX-XXXX.
- Pentru publicaţiile seriale tipărite, locul preferat pentru ISSN este caseta redacţionala. Poate fi tipărit şi în orice alt loc vizibil, uşor de reperat.
- Pentru publicaţiile seriale pe suport CD-ROM, codul ISSN va fi tipărit pe coperta discului, va fi inscripţionat pe disc şi pe ecranul de prezentare, alături de titlu.
- Pentru publicaţiile seriale online, codul ISSN va fi înscris pe ecranul de prezentare, alături de titlu, elementele de numerotare, editor.

 

Materiale necesare acordării codului ISSN

Acordarea codului ISSN pentru publicaţiile seriale se face astfel:
- pentru publicaţiile care şi-au încetat apariţia fără formalităţi;
- pentru publicaţiile curente sau cele în curs de apariţie pe baza Formularului-cerere completat de editor sau de instituţia care poarta responsabilitatea publicaţiei.
Solicitantul poartă răspunderea pentru corectitudinea şi conformitatea datelor înscrise în Formularul-cerere.
Materialele necesare pentru acordarea codului ISSN pentru publicaţiile tipărite:
- Formularul-cerere completat;
- copia A4 după coperta pentru publicaţiile tipărite, respectiv după ecranul de prezentare, pentru publicaţiile electronice.

 

NOTĂ:

Înainte de demararea formalităţilor de obţinere a codului ISSN, este obligatorie verificarea, telefonică sau prin e-mail, a titlului publicaţiei în baza de date ISSN.

Pentru publicaţiile electronice, trebuie comunicată adresa electronică a site-ului. Cu aceasta ocazie veţi primi acordul de principiu pentru continuarea formalităţilor.